Statut Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi opracowano w oparciu o zapisy:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami (Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87,827, 1191, 1265,1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598,642, 811, 1146, 1198)

-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz. 624) ze zmianami ( Dz. U. 2002 Nr 10 poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 nr 66 poz. 606, 2005 nr 10 poz. 75, z 2007 nr 35 poz. 222)

- Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

- Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,

-Konwencji Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

 

Pod określeniem „gimnazjum” należy rozumieć Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi.

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

§ 1

 1. Nazwa gimnazjum brzmi: Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi.

 2. Siedzibą gimnazjum jest budynek w miejscowości Jastrzębia.

 3. Do obwodu Gimnazjum należą miejscowości: Brody, Bartodzieje, Dąbrowa Jastrzębska, Dabrowa Kozłowska, Goryń, Jastrzębia, Kolonia Lesiów, Kozłów, Lesiów, Lewaszówka, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Olszowa, Owadów, Wojciechów, Wola Goryńska, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa, Wólka Lesiowska.

 4. Gimnazjum jest odrębna jednostką budżetową finansowaną przez Gminę.

 5. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Jastrzębia.

 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§ 2

 1. Gimnazjum nosi imię Biskupa Jana Chrapka.

 2. Imię nadaje Rada Gminy Jastrzębia na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Nazwa Gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu.

 4. Na pieczęciach, stemplach i tablicach może być używany skrót nazwy.

 

§ 3

Gimnazjum posiada sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

 

II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 4

Gimnazjum:

 1. realizuje cele i zdania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka,

 2. kształci i wychowuje, przygotowuje do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie,

 3. rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu, poszanowania dla polskiego i ogólnoświatowego dziedzictwa kulturowego, tożsamości narodowej, etnicznej językowej i religijnej,

 4. umożliwia każdemu uczniowi warunki niezbędne do dalszego rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności,

 5. pomaga w wyborze i urzeczywistnianiu wartości służących rozwojowi ucznia, w budowaniu więzi uczniowskich; koleżeństwa, miłości, przyjaźni, szacunki i tolerancji,

 6. wspiera rodziców w pracy wychowawczej, kształtuje szacunek do własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu,

 7. wyrabia szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,

 8. uczy właściwych zachowań wobec kolegów szkolnych, nauczycieli, rodziców.

 

§ 5

Gimnazjum w szczególności:

 1. zapewnia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 2. zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie,

 3. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,

 4. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości intelektualnych ucznia, a także umożliwia współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 5. zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,

 6. organizuje naukę religii lub etyki za zgodą rodziców,

 7. umożliwia uczniom kształtowanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, a w szczególności naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury,

 8. upowszechnia ogólną wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata,

 9. przygotowuje do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym,

 10. wspomaga wychowawczą rolę rodziny, realizując program wychowawczy i program profilaktyki gimnazjum,

 11. zapewnia bezpieczne oraz higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki,

 12. sprawuje opiekę nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej współpracując z innymi instytucjami na mocy odrębnych przepisów.

 13. organizuje zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie,

 14. organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

 • 15. zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt 13. organizuje Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

§ 6

Dla wykonania zadań, o których mowa w §4 i 5 gimnazjum:

 1. diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby ucznia poprzez obserwację, rozmowy z rodzicami i ankiety;

 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia
  oraz do dalszego kształcenia się na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez:

  1. )realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego
   do możliwości uczniów i szkoły;

  2. )stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania;

  3. )uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności;

  4. )zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie
   na miarę możliwości finansowych gimnazjum;

  5. )tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami intelektualnymi;

  6. )tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnieć szkolnych uczniów;

 3. kształtuje środowisko wychowawcze ucznia, wspierając w tym względzie rodziców stosownie do jego wieku, potrzeb i warunków gimnazjum. W tym celu:

  1. )realizuje własny program wychowawczy zatwierdzony przez Radę Rodziców;

  2. )systematycznie monitoruje zachowania dzieci;

  3. )kultywuje dobre tradycje;

  4. )umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich;

  5. )dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia;

  6. )współpracuje z innymi instytucjami wychowawczymi;

 4. dba, aby każdy uczeń w trakcie zajęć szkolnych oraz organizowanych poza gimnazjum czuł się bezpiecznie, tak pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Służy temu:

  1. )poszanowanie godności osobistej ucznia;

  2. )dbałość o jego dobro i troska o zdrowie;

  3. )honorowanie podmiotowości ucznia;

  4. )tworzenie w gimnazjum miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich członków społeczności szkolnej;

  5. )wzbudzanie u ucznia pozytywnej motywacji do pracy;

  6. )kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich;

  7. )stworzenie uczniom warunków do higienicznej pracy poprzez właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć uwzględniającego w miarę możliwości:

   • równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;

   • różnorodność zajęć w każdym dniu;

  8. )pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw zgodnie z ustalonym
   w szkole harmonogramem,

  9. )uświadamianie uczniom:

 • zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz przejawami agresji i przemocy;

 • znaczenia zdrowia i dbałości o nie;

  1. kształtowanie wrażliwości, asertywności, odpowiedzialności, wytrwałości i rzetelności uczniów,

  1. kształtowanie umiejętności:

   1. obiektywnej oceny siebie i innych;

   2. poznawania własnych uczuć i opanowywania własnych emocji;

   3. porozumiewania się;

 1. organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki zgodnie z odrębnymi przepisami,

 2. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagając ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz efektywności uczenia się. Pomoc ta może być organizowana w następujących formach:

  1. zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;

  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  3. zajęć specjalistycznych;

  4. klas terapeutycznych;

  5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

  6. porad i konsultacji;

  7. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

 3. prowadzi nauczanie indywidualne dla dzieci chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych (w miarę możliwości gimnazjum i za zgodą organu prowadzącego),

 4. dba o stworzenie właściwych warunków do nauki dzieciom mającym szczególne potrzeby edukacyjne,

 5. wspiera pod względem organizacyjnym i informuje rodziców dzieci
  o możliwościach kształcenia w wyspecjalizowanych placówkach,

 6. uczniom zdolnym umożliwia:

  1. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zapewniając pomoc
   w przygotowaniu się do nich;

  2. udział w zajęciach pozalekcyjnych;

  3. realizowanie indywidualnych programów nauczania;

 7. wspiera materialnie na miarę możliwości dzieci z rodzin najuboższych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Radą Rodziców:

  1. zakup podręczników;

  2. dofinansowanie wycieczek;

  3. zapomogi losowe;

 8. sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej współpracując z:

  1. sądem rodzinnym;

  2. ośrodkiem pomocy społecznej;

  3. Rzecznikiem Praw Uczniów;

  4. Kuratorium Oświaty;

  5. innymi instytucjami, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom

  6. III. ORGANY GIMNAZJUM I ICH ZADANIA

 

§ 7

Organami gimnazjum są:

 1. Dyrektor Gimnazjum,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 8

Dyrektor gimnazjum:

 1. kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum,

 6. organizuje administracyjną, finansowa i gospodarczą obsługę gimnazjum,

 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych,

 8. wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły,

 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

 10. określa w porozumieniu z Radą Rodziców wzór jednolitego stroju szkolnego, jeżeli w szkole taki strój obowiązuje.

 

§ 9

Dyrektor gimnazjum odpowiedzialny jest za:

 1. dydaktyczny i wychowawczy poziom gimnazjum,

 2. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

 3. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

 4. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

 5. prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych gimnazjum,

 6. realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

§ 10

Dyrektor gimnazjum ma prawo:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum.

 

§ 11

Dyrektor Gimnazjum w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 12

 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 2. Funkcję tę powierza i odwołuje z niej dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego gimnazjum, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

 3. Szczegółowy przydział zadań wicedyrektora określa dyrektor gimnazjum.

 4. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 5. W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum jego obowiązki pełni wicedyrektor.

 

§ 13

 1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki.

 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. Uchwalanie regulaminu swojej działalności;

  2. zatwierdzanie planu pracy gimnazjum;

  3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

  5. ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  6. zatwierdzanie zmian w niniejszym statucie;

  7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 33 A

  8. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

 

§ 14

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo do:

  1. opiniowania:

 1. organizacji pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 2. projektu planu finansowego gimnazjum;

 3. programów nauczania wybranych do realizacji lub opracowanych przez nauczycieli;

 4. wniosków dyrektora gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 5. kandydatów na stanowisko i inne stanowisko kierownicze w gimnazjum;

 6. propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. występowania do:

 1. organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie wicedyrektora;

 2. organu prowadzącego, wspólnie z Rada Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z wnioskiem o nadanie gimnazjum imienia.

 1. W przypadku wstrzymania przez dyrektora gimnazjum uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  w porozumieniu z organem prowadzącym gimnazjum. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 15

Rada Pedagogiczna realizuje zadania Rady Szkoły zgodnie z art. 52 ust.2 Ustawy
o systemie oświaty.

§ 16

 1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie.

 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

 3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej
  oraz dyrektorowi gimnazjum we wszystkich sprawach gimnazjum,
  a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
   oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi gimnazjum w porozumieniu z jego dyrektorem;

  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 17

Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji – Rady Rodziców.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

 2. w szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady.

 1. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust.3.

 2. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego gimnazjum, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

 3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Programu Wychowawczego
   i Programu Profilaktyki Szkoły;

  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
   lub wychowania gimnazjum;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego przedstawionego przez dyrektora gimnazjum.

 

§ 18

Wszystkie organy gimnazjum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji
w granicach swoich kompetencji.

 1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom gimnazjum poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a Rada Rodziców
  i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej.

 2. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

 3. Wszystkie organy gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się
  o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 19

Rozwiazywanie sytuacji konfliktowych w gimnazjum;

 1. konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

 1. w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:

  1. wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie;

  2. dyrektor gimnazjum – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych
   w gimnazjum;

  3. od orzeczenia dyrektora gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny na wniosek jednej
   ze stron;

 1. konflikty pomiędzy nauczycielami:

 1. postępowanie prowadzi dyrektor gimnazjum;

 2. w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu, na wniosek dyrektora gimnazjum postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni;

 3. od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego gimnazjum lub sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni;

 4. konflikt pomiędzy dyrektorem gimnazjum a nauczycielami rozpatruje
  w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna, a następnie, na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny
  nad gimnazjum.              
   

 

 

§ 20

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum.

  1. Arkusz opracowuje dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach o ramowych planach nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.

  2. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

  3. Warkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych
   ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 3. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora gimnazjum zgodnie z arkuszem organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 21

 1. Podstawową jednostką organizacyjna gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

 2. Liczba uczniów w oddziale nie może liczyćwięcej niż 30.

 3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.4.

 4. Podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na zajęciach informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z zachowaniem zasady, że liczba uczniów nie może być większa liż liczba stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na zajęciach języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

3) na nie więcej niż połowie godzin zajęć edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4)na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów;

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 22

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 23

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców ( opiekunów prawnych ), organizację dowozu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, gimnazjum może organizować różne formy opieki.

 2. Gimnazjum prowadzi świetlicę.

§ 24

Gimnazjum może tworzyć klasy sportowe.

 

§ 25

Gimnazjum może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez dyrektora gimnazjum w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.

§ 26

 1. Biblioteka gimnazjum służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.

 2. Biblioteka:

  1. zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne,

  2. podejmuje różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspierając nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

  3. koordynuje proces edukacji czytelniczej i medialnej, przygotowując uczniów do korzystania z różnych mediów.

 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

  1. zapewnia pomieszczenie, wyposażenie, bezpieczeństwo i nienaruszalność zbiorów;

  2. zatrudnia nauczycieli bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami 
   i wg obowiązujących norm etatowych;

  3. przydziela środki finansowe na działalność biblioteki;

  4. w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy powierza jednemu z nich kierowanie biblioteką;

  5. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych;

  6. obserwuje i ocenia pracę biblioteki.

 4. Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni.

 5. Biblioteka gromadzi i udostępnia różnego rodzaju zbiory zgodnie ze specyfiką i potrzebami gimnazjum i czytelników.

 6. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu gimnazjum. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców lub innych darczyńców.

 7. Czas pracy biblioteki jest dostosowany do organizacji pracy gimnazjum 
  w danym roku szkolnym w sposób umożliwiający pełna realizacje jej zadań.

 8. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum oraz rodzice.

§ 27

 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1. w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji:

  1. wypożyczanie zbiorów w wypożyczalni i czytelni osobom wymienionym w § 26 pkt 8, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami czytelniczymi,

  2. opieka nad uczniami korzystającymi z księgozbioru,

  3. prowadzenie kartoteki wypożyczeń,

  4. gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz udostępnianie ich uczniom,

  5. pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów poprzez pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich materiałów.

 1. w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną:

  1. gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów,

  2. udostępnianie księgozbioru podręcznego,

  3. wzbogacanie zbiorów bibliotecznych,

  4. udostępnianie komputerów oraz programów multimedialnych.

 2. w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

  1. udzielanie porad w doborze lektury i prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i odbioru innych mediów,

  2. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

  3. propagowanie zbiorów biblioteki oraz czytelnictwa poprzez wystawki, gazetki,

  4. prowadzenie aktywu bibliotecznego.

 3. w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

  1. rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych ( zwłaszcza gminnych ) w celu rozbudzania zainteresowania życiem kulturalnym,

  2. udział w życiu gimnazjum –współorganizowanie imprez nawiązujących do tradycji kulturowej,

  3. przygotowywanie gazetek tematycznych o treści kulturowo- społecznych.

 4. w zakresie pracy organizacyjno –technicznej:

  1. organizowanie udostępniania zbiorów,

  2. konserwacja i selekcja zbiorów,

  3. prowadzenie dokumentacji biblioteki – dziennik biblioteki, księgi inwentarzowe,

  4. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością ( roczne plany pracy, sprawozdania, statystyki czytelnictwa).

 1. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami:

 1. Współpraca z uczniami:

1.udzielanie pomocy uczniom w zakresie: wyboru lektury, realizacji projektów edukacyjnych, pomocy w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów i informacji, pomocy w nauce i w przygotowywaniu się do konkursów,

2.uwzględnianie propozycji uczniów z zakresie powiększania zbiorów,

3.tworzenie i organizacja pracy aktywu bibliotecznego,

2.Współpraca z nauczycielami:

1.udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej,

2.współpraca w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych,

3.współudział w organizacji imprez szkolnych i konkursów,

4.informowanie o stanie czytelnictwa w szkole i poszczególnych klasach,

5.uwzględnianie propozycji uczniów z zakresie powiększania zbiorów,

3. Współpraca z rodzicami:

1. udostępnianie rodzicom literatury i innych materiałów,

2. udzielanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

3. współpraca w poznawaniu preferencji czytelniczych uczniów.

4. Współpraca z innymi bibliotekami:

1. upowszechnianie informacji o działaniach innych bibliotek,

2. wymiana wiedzy i doświadczeń,

3. udział w konkursach i imprezach.

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

§ 28

Nauczyciel:

 1. kształci i wychowuje młodzież w poszanowaniu Konstytucji RP, w duchu humanizmu, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy;

 2. prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńcza w zakresie poszczególnych przedmiotów w oparciu o postawę programową, programy nauczania, szkolny program wychowawczy;

 3. odpowiada za jakość i efekty swojej pracy oraz prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

 4. stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania;

 5. w swoich działaniach kieruje się dobrem, troska o ich zdrowie, postawę moralna
  i obywatelską, szanując godność osobistą uczniów;

 6. rozpoznaje poziom i postępy uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności, uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności;

 7. ocenia zgodnie z istniejącymi przepisami i wewnątrz szkolnymi zasadami oceniania, dostosowuje wymagania edukacyjne zgodnie z opinia lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej względem uczniów, którzy posiadają taka opinię
  lub orzeczenie;

 8. udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

 9. indywidualizuje pracę, motywuje uczniów do udziału w konkursach
  oraz działalności kulturalnej i sportowej gimnazjum;

 10. aktywnie uczestniczy w życiu gimnazjum, w zebraniach Rady Pedagogicznej
  i komisjach powołanych przez dyrektora gimnazjum;

 11. dba o swój rozwój zawodowy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pracę w zespołach przedmiotowych, organizowanie i wyposażanie pracowni przedmiotowych;

 12. odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce;

 13. przestrzega prawa oświatowego, przepisów przeciwpożarowych i BHP
  oraz regulaminów i zarządzeń dyrektora gimnazjum;

 14. zachowuje tajemnicę służbową;

 15. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

 16. sprawuje opiekę podczas przerw na korytarzach i w innych miejscach, w których przebywają uczniowie wg tygodniowego rozkładu dyżurów na dany rok szkolny;

 17. czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas uroczystości i imprez szkolnych.

 

§ 29

 

 1. Opiekę nad powierzonym mu przez dyrektora gimnazjum oddziałem sprawuje wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się w miarę możliwości danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy także w ciągu roku szkolnego. Może to nastąpić:

  1. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora gimnazjum;

  2. na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

  3. w wyniku decyzji dyrektora gimnazjum podyktowanej stwierdzonymi rażącymi błędami wychowawczymi.

 4. Wychowawca pracuje w oparciu o program wychowawczy gimnazjum, program profilaktyki i klasowy plan wychowawczy.

 5. Wychowawca jest przedstawicielem i doradcą uczniów.

 6. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia przyjaznej atmosfery w zespole klasowym. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

 7. Diagnozuje i skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze klasy, gimnazjum, środowiska lokalnego. Szuka przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
  i podejmuje środki zaradcze.

 8. Czuwa nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie.

 9. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie
  z rodzicami, zna sytuacje pozaszkolną wychowanka (w miarę potrzeby odwiedza wychowanka w miejscu jego zamieszkania).

 10. Wdraża młodzież do samodzielności i odpowiedzialności.

 11. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające dziecko i integrujące zespól klasowy.

 12. Wyrabia poczucie współodpowiedzialności za ład i estetykę szkoły.

 13. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, pedagogiem szkolnym
  i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, ich problemów zdrowotnych oraz zainteresowań
  i szczególnych uzdolnień.

 14. W razie potrzeby współpracuje z sądem dla nieletnich i Policją w sprawach dotyczących uczniów zdemoralizowanych i wchodzących w konflikt z prawem.

 15. Organizuje klasowe zebrania rodziców, zapoznaje ich z planowanymi działaniami wychowawczymi, programem wychowawczym gimnazjum, programem profilaktyki, ze statutem gimnazjum, szczególnie z wewnątrz szkolnymi zasadami oceniania.

 16. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentacje klasową, dziennik lekcyjny, arkusze ocen, wypełnia świadectwa szkolne oraz podejmuje inne czynności administracyjne zgodne z zarządzeniem dyrektora lub uchwałami Rady Pedagogicznej.

 17. Doskonali swój warsztat wychowawczy, stosuje nowoczesne metody i techniki wspierające pracę wychowawczą.

§30

 1. Nauczyciele współpracują w ramach zespołów nauczycielskich (jeżeli zostaną powołane):

  1. wychowawczego,

  2. przedmiotowych,

  3. problemowo-zadaniowych.

 2. Zadaniem zespołu wychowawczego jest:

  1. udział w planowaniu zadań wychowawczych ,opiekuńczych i profilaktycznych gimnazjum;

  2. dokonywanie globalnej analizy sytuacji wychowawczej w gimnazjum;

  3. wymiana doświadczeń, doradztwo w sprawie form i metod pracy wychowawczej;

  4. analiza niepowodzeń szkolnych uczniów i eliminowanie ich przyczyn;

  5. koordynacja udzielania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

  1. wybór programów do poszczególnych przedmiotów;

  2. analizowanie skuteczności wybranego programu nauczania;

  3. sformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów sprawdzania osiągnięć;

  4. organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

  5. opiniowanie programów nauczania, innowacji i eksperymentów z zakresu nauczania.

 4. Zadaniem zespołów problemowo-zadaniowych jest rozwiazywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych wynikających z doraźnych potrzeb gimnazjum, a w szczególności:

  1. przygotowania projektu zmian w statucie gimnazjum,

  2. nabór uczniów do klas pierwszych gimnazjum,

  3. tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  4. zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

 5. Przewodniczącego zespołu wychowawczego i przedmiotowego powołuje dyrektor gimnazjum na wniosek nauczycieli tworzących dany zespół.

 

§31

 

 1. W gimnazjum jest zatrudniony pedagog.

 2. Pedagog jest rzecznikiem i przyjacielem dziecka w kontaktach z nauczycielami
  i rodzicami.

 3. Bierze udział w pracach zespołu wychowawczego.

 4. Wspiera wychowawców klas w organizowaniu współpracy rodziców z gimnazjum
  i pedagogizacji środowiska rodzinnego uczniów.

 5. Pedagog prowadzi ścisłą współpracę z poradnia psychologiczno-pedagogiczną
  w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

§32

 1. W gimnazjum zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Grupa ta podlega przepisom Kodeksu pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy pracowniczej.

 2. Do szczególnych zadań tych pracowników należy:

 1. troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawna organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z przydziałem czynności,

 3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w gimnazjum przydziału obowiązków,

 4. poszanowanie mienia gimnazjum,

 5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz tajemnicy służbowej.

 

 

 

 

 IV. UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

§33

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi nauki do 18 roku życia.

 2. Uczniów do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.

 4. O przyjęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy przyjmowani są z urzędu.

 5. Do klasy pierwszej uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu po zgłoszeniu przez rodziców.

 6. Jeżeli szkoła, po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna realizuje następujące zadania:

a. ustala i sporządza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
c. przygotowuje i sporządza listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas.

 1. Podstawą przyjęcia do gimnazjum jest przedstawienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie.

 2. Kryteria naboru, sposób przeliczania punktów w postępowaniu uzupełniającym:
  a. ocena z zachowania (wz-6pkt., bdb-5pkt., db- 4pkt., pop-3pkt, ndp -0 pkt., ng-0pkt.)
  b. ocena z języka polskiego (cel-6pkt., bdb-5pkt., db-4pkt., dst-3pkt., dop-0pkt)
  c. ocena z matematyki (cel-6pkt., bdb-5pkt., db-4pkt., dst-3pkt., dop-0pkt)
  d. świadectwo z wyróżnieniem (2 pkt.)
  e. wynik sprawdzianu po szóstej klasie (maksymalnie 40 pkt.)

 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu uzupełniającym wynosi 60.

 4. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego wybiera uczniów przyjętych do szkoły, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z uporządkowanej listy według uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego. W przypadku równej liczby punktów o przyjęciu do szkoły decyduje w kolejności wyższa średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyższy wynik sprawdzianu, wyższa ocena z zachowania.

 5. Listę kandydatów przyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym przedstawia się do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie odmowy.

 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 9. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Sądu Administracyjnego zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

§ 33 A

 

1. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy na wniosek ucznia.

1) W przypadku, gdy pełnoletni uczeń złoży do dyrektora szkoły pisemny wniosek w sprawie skreślenia z listy uczniów, dyrektor wydaje w tej sprawie decyzję na piśmie.

2) Decyzja zostaje wydana bez konieczności podejmowania uchwały Rady Pedagogicznej i zasięgania opinii Samorządu Uczniowskiego.

2. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy na wniosek wychowawcy.

1) Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego może nastąpić w przypadku naruszania zasad współżycia społecznego, negatywnego oddziaływania na społeczność uczniowską, drastycznego naruszenia obowiązków ucznia oraz łamania przepisów prawa wewnątrzszkolnego, a w szczególności:

a) lekceważenia nauki, polegającego na:

-długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych (absencja szkolna przekraczająca 50%),

-nierokowaniu ukończenia klasy

b) dopuszczania się czynów sprzecznych z prawem -przestępstw, wykroczeń

lub wybryków chuligańskich na terenie szkoły lub poza nią (kradzieże, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, fałszowanie dokumentów, agresja słowna, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad innymi, umyślne niszczenie mienia szkoły),

c) stwarzania sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób,

d) spożywania alkoholu w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę,

e)posiadania lub rozprowadzania narkotyków, środków psychotropowych
i innych środków odurzających,

f) toczącego się przeciwko uczniowi postępowania karnego,

g) braku poprawy w postępowaniu w wyniku nałożenia innych kar przewidzianych w statucie szkoły,

h) notorycznego niepodporządkowywania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wychowawców i nauczycieli,

i) porzucenia szkoły przez ucznia stwierdzonego po podjętych działaniach szkoły wyjaśniających jego absencję.

2) Warunkiem skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów jest wyczerpanie wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych oraz udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

 

3. Wniosek o podjęcie procedury skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów przygotowuje wychowawca ucznia i przedstawia go dyrektorowi szkoły. Jednocześnie wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów o wszczęciu procedury.

 

4. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły po uprzednim zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i rady pedagogicznej.

5. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje pełnoletniemu uczniowi odwołanie
do organu nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od otrzymania informacji o skreśleniu
z listy uczniów za pośrednictwem dyrektora szkoły.

6. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły,
do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

§34

Uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów
  oraz z zasadami wewnątrz szkolnego oceniania;

 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowywania;

 4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 5. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych
  i pozalekcyjnych jak również pomocy w przypadku trudności w nauce;

 7. korzystania z poradnictwa pedagogicznego i preorientacji zawodowej;

 8. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych
  w zaufaniu;

 9. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości gimnazjum;

 10. wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową lub w ramach organizacji istniejących w gimnazjum;

 11. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi gimnazjum i w porozumieniu
  z dyrektorem;

 12. reprezentowania gimnazjum we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach
  i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

 

§35

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć
  w zajęciach lekcyjnych i życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;

 2. godnie reprezentować gimnazjum w środowisku poprzez przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

 3. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum jak również do kolegów i ich rodziców;

 4. respektować zarządzenia i zalecenia dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i innych pracowników, jak również ustalenia Samorządu Szkolnego
  i klasowego;

 5. podczas zajęć lekcyjnych pracować aktywnie nad poszerzeniem swojej wiedzy
  i kultury;

 6. dbać o kulturę słowa na terenie gimnazjum i poza nim, przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności;

 7. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów poprzez właściwe reagowanie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.

 8. troszczyć się o mienie gimnazjum (pomieszczenia lekcyjne, pomoce naukowe, wyposażenie wnętrz) ijego estetyczny wygląd. Starać się o utrzymanie czystości
  i porządku na terenie gimnazjum, w szczególności dotyczy to noszenia
  w gimnazjum wyłącznie zmiennego obuwia sportowego;

 9. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody moralne i materialne – za zniszczenia spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialna ponoszą rodzice;

 10. uzupełnić braki w nauce wynikające z absencji;

 11. przestrzegać regulaminu obowiązującego w danej pracowni;

 12. przedstawić wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych na najbliższej godzinie wychowawczej, nie później niż do 14 dnia od momentu powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przedstawia jako zapis
  w dzienniczku z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.

 13. Dbać o schludny wygląd i nosić estetyczny strój szkolny.

 

§36

Uczniom zabrania się:

1.zapraszać osoby obce do gimnazjum;.

2.korzystać na terenie gimnazjum z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W przypadku złamania tego zakazu uczeń ma obowiązek oddać urządzenie do depozytu. Urządzenie odbiera z depozytu rodzic

3.przynosić do gimnazjum przedmioty niebezpieczne takie jak: broń, gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące itp.

 

§37

 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z uczącymi nauczycielami i uczniami w klasie:

 1. uczeń musi być powiadomiony o przewidywanej ocenie z zachowania dwa tygodnie przed końcem semestru i miesiąc przed końcem roku szkolnego;

 2. uczeń ma prawo do odwołania się od wystawianej oceny;

 3. w takim przypadku uczeń lub opiekun prawny powinien złożyć pisemna prośbę do dyrektora gimnazjum o ponowne rozpatrzenie jego oceny;

 4. odwołanie powinno być złożone przed zebraniem kwalifikacyjnym;

 5. prośba rozpatrywana jest po uwzględnieniu opinii uczących nauczycieli; ostateczną decyzję w sprawie oceny podejmuje wychowawca.

 

§38

 1. Uczeń może być nagrodzony za:

  1. rzetelną naukę;

  2. pracę społeczną na rzecz gimnazjum i środowiska;

  3. wybitne osiągnięcia;

  4. wzorowa postawę( np. szczególnie wyróżniająca kultura);

  5. aktywna pracę w organizacjach szkolnych.

 2. W gimnazjum przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

  1. pochwała wychowawcy w obecności klasy;

  2. pochwała udzielona przez wychowawcę klasy na spotkaniu z rodzicami;

  3. pochwała dyrektora gimnazjum w obecności społeczności szkolnej;

  4. dyplom uznania i list gratulacyjny dla rodziców;

  5. świadectwo z wyróżnieniem (jeżeli średnia ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych wynosi co najmniej 4,75 oraz jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej bardzo dobra ocenę z zachowania)

  6. nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

 

§39

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie regulaminów i statutu gimnazjum.

 2. W gimnazjum przewiduje się następujące kary dla uczniów:

 1. ustne upomnienie wychowawcy klasy;

 2. pozbawienie pełnionych na terenie klasy i szkoły funkcji;

 3. nagana wychowawcy w obecności klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego;

 4. nagana dyrektora szkoły w obecności uczniów z wpisem do dziennika lekcyjnego;

 5. przeniesienie do równoległej klasy w swoim gimnazjum;

 6. zawieszenie w prawach ucznia ( korzystanie z zajęć dodatkowych, udział

w imprezach szkolnych).

2a. Kary nie podlegają gradacji. Rodzaj kary jest zależny od kategorii czynu ucznia:

 1. jeżeli nie zagraża bezpieczeństwu społeczności szkolnej to nakładane są kary
  z punktu 2 podpunkty 1,2,3;

 2. jeżeli zagraża bezpieczeństwu społeczności szkolnej lub jest demoralizujący to nakładane są kary z punktu 2 podpunkty 4,5,6.

 1. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary w terminie 7 dni:

  1. do dyrektora gimnazjum, jeśli karę nałożył wychowawca lub Samorząd Uczniowski;

  2. do organu prowadzącego, jeśli karę nałożył dyrektor lub Rada Pedagogiczna.

 2. Uczeń odwołuje się od kary na piśmie z uzasadnieniem, osobiście, bądź za pośrednictwem rodziców lub wychowawcy.

 3. Gimnazjum ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 4. Wszystkie nagrody i kary wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 5. Dyrektor gimnazjum na wniosek Rady Pedagogicznej może wnioskować
  do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub placówki opiekuńczo- wychowawczej w przypadku:

  1. rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego;

  2. wywierania szkodliwego wpływu na społeczność uczniowską;

  3. czynów o charakterze chuligańskim i kryminalnym;

  4. spowodowania poważnego zagrożenia dla życia bądź zdrowia rówieśników
   lub pracowników gimnazjum
   ;

  5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo;

  6. naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźbą karalną względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły;

  7. przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków, posiadania, przechowywania czy rozprowadzania alkoholu
   lub narkotyków.

 6. W przypadku naruszenia praw ucznia, o których mowa w § 35 uczeń może złożyć skargę na piśmie w ciągu 7 dni

  1. w pierwszej instancji do wychowawcy klasy;

  2. w drugiej instancji do dyrektora gimnazjum.

Wyżej wymienione instancje mają 7 dni na rozpatrzenie skargi.

W przypadku, gdy rozpatrzenie skargi nie jest korzystne dla ucznia, może on się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum (Kuratorium Oświaty – Delegatura w Radomiu).

 

VII. RODZICE

 

§40

1. Szkoła bezpłatnie udostępnia gromadzone informacje o dziecku rodzicom .

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

 1. zapisanie dziecka do gimnazjum do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
  i usprawiedliwienia wszelkich jego nieobecności w formie pisemnej w dzienniczku ucznia;

 3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych oraz wyposażenie go w niezbędne podręczniki i przybory szkolne;

 4. wspieranie procesu nauczania i wychowania poprzez:

  1. współpracę z nauczycielami i pedagogiem szkolnym;

  2. współorganizowanie z nauczycielami i uczniami różnych form życia zespołowego integrującego uczniów (wycieczki, zielone szkoły, uroczystości, zabawy itp.)

  3. zainteresowanie postępami dziecka w nauce i zachowaniu.

 5. utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą poprzez:

  1. udział w zebraniach klasowych;

  2. indywidualny kontakt z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem
   lub dyrektorem podjęty z inicjatywy obu stron (otwarte dni);

  3. zgłoszenie się na prośbę wychowawcy, nauczyciela uczącego, pedagoga
   lub dyrektora gimnazjum;

  4. udział w spotkaniach okolicznościowych i uroczystościach;

  5. potwierdzanie swoim podpisem korespondencji kierowanej z gimnazjum
   do rodziców;

  6. informowanie wychowawcy o sytuacji społecznej i zdrowotnej dziecka
   oraz o niepokojących przejawach w jego zachowaniu.

 

VIII. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§41

Do podstawowych praw rodziców dziecka należy:

 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum ujętych
  w statucie gimnazjum i szkolnych zestawach programów nauczania;

 2. znajomości wymagań edukacyjnych stawianych uczniom na danym etapie kształcenia, sposobów sprawdzania osiągnięć, zasad oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów;

 3. uzyskanie obiektywnej informacji o postępach, sukcesach i ewentualnych problemach ich dzieci;

 4. zapewnienie dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiazywaniu problemów dziecka i rodziny;

 5. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum;

 6. uzyskanie porad w sprawach wychowania i dalszej edukacji dziecka;

 7. zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych osobiście lub po przedstawieniu przez ucznia
  w dzienniczku pisemnej prośby.

 1. IX. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

§42

 1. Szkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Ma uświadomić uczniom stopień opanowania wiadomości i umiejętności, ma wdrażać do systematycznej pracy,
  a nauczycielom dać informację o efektywności stosowanych metod i organizacji pracy, dydaktyczno-wychowawczej. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest określenie szczegółowych wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez niego programów nauczania oraz określenie sposobów sprawdzania
  i kryteriów oceniania osiągnięć uczniów.

 2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§43

 1. Szkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z postawy programowej i realizowanych programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
  w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

§44

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
   do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

  3. bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
   śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa kolejno w §49
   w formie punktów przyjętych w szkole,

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa kolejno w § 49,

  6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 2. Szczegółowe zasady oceniania szkolnego.

  1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do oceniania warunków „startowych” ucznia na początku roku szkolnego i warunków „wyjściowych” na koniec roku szkolnego i etapu edukacji.

  2. Ocena nie może spełniać innej funkcji niż te, które są deklarowane oficjalnie.

 3. Kryteria oceniania z danego przedmiotu należy uzgodnić na poziomie szkoły,
  w ramach zespołu przedmiotowego lub międzyprzedmiotowego,

 4. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

 1. zakres umiejętności i jakość wiadomości,

 2. rozumienie materiału naukowego,

 3. umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,

 4. kultura przekazywania wiadomości,

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

  1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

   1. posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

   2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiazywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

   3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągniecia.

  2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiazywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

  3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował zasób wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ma jednak niewielkie braki w tym zakresie,

   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

  4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. w zasadzie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale ma braki w tym zakresie,

   2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

  5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1. ma braki w opanowaniu programu nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności
    z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

   2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne typowe
    o niewielkim stopniu trudności,

  6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiających dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

   2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 

§45

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
  oraz ich rodziców o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
   z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 2. Ustala się następujące sposoby sprawdzania wiadomości:

  1. odpowiedź ustna,

  2. sprawdzian pisemny (w tym testy dydaktyczne) – przygotowany
   i zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujący dowolny zakres treści. Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela, przewidziana w planie dydaktycznym. Wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie
   po przeprowadzeniu sprawdzianu.

  3. wypracowanie klasowe,

  4. kartkówka – krótkotrwała pisemna forma pracy kontrolnej (przewidziana na najdłużej 15 min.) z bieżących wiadomości, stosowana w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończona wystawieniem oceny (do kartkówek nie przewiduje się poprawiania oceny),

  5. samoocena wiedzy i umiejętności uczniów,

  6. obserwacja pracy uczniów (w tym aktywność na lekcji, wszelkie formy przygotowania do lekcji),

  7. praca domowa – ocena uwzględnia samodzielną pracę ucznia.

 3. W całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora gimnazjum,

 4. Nauczyciele mają prawo określania, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych form uzyskania oceny,

 5. Uczeń w uzasadnionych przypadkach ma prawo do wyboru formy zaprezentowania wiedzy i umiejętności,

 6. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie,

w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w obecności klasy
w najbliższym możliwym czasie uzgodnionym z uczniem. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

 1. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

 2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy w formie ustnej lub pisemnej. Nauczyciel - na wniosek ucznia- ma obowiązek ustalić termin
  i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać
  z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie w/w sprawdzianu.

 3. Uczeń ma prawo przystąpić do poprawienia oceny niedostatecznej uzyskanej
  z pracy klasowej. Uczeń poprawia się tylko raz. O poprawę oceny wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

 4. Ocenę punktową uzyskaną podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się
  do dziennika obok pierwszej oceny punktowej z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał ocenę punktową wyższą, poprzednia ocena punktowa nie jest uwzględniana podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

 5. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje go ołówkiem w dzienniku lekcyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem,
  o ile nie zaplanowano już w tym tygodniu trzech sprawdzianów.

 6. Uczeń przystępujący do sprawdzianu powinien znać punktacje przewidzianą
  za zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymagana do otrzymania określonej oceny.

 7. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawa do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej.

 8. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

 9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§46

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem.

 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 3. W szczególności nauczyciele zobowiązani są do:

  1. przygotowywania sprawdzianów o niższym stopniu trudności dla uczniów, którym dostosowano wymagania programowe,

  2. indywidualizacji wymagań z dostosowaniem do aktualnych możliwości ucznia
   i tempa pracy,

  3. wyznaczenia krótszych partii materiału i stopnia ich opanowania w umówionym czasie,

  4. uwzględnianie możliwości, wkładu pracy (nie tylko efektów końcowych)
   w czasie oceniania uczniów,

  5. wydłużenia czasu pracy na odpowiedzi ustne i prace pisemne,

  6. podczas sprawdzianów przybliżanie treści poleceń i zadań, popieranie ich przykładami.

 4. Nauczyciele zobowiązani są do opracowywania indywidualnych programów dostosowanych do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 5. W ramach nauczania indywidualnego realizuje się program szkoły, dostosowując wymagania do możliwości danego ucznia i obecnego stanu zdrowia.

 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
  w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę
  na rzecz kultury fizycznej.

 

§47

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnością sprzężoną lub z autyzmem,
  w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 4. W przypadku ucznia , o którym mowa w ust.3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§48

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnieć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali:

 

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Ilość punktów

celujący

6

90-100

bardzo dobry

5

77-89

dobry

4

64-76

dostateczny

3

51-63

dopuszczający

2

31-50

niedostateczny

1

1-30

 

 1. W przypadku ucznia, który w trakcie I semestru zmienił szkołę i rozpoczął naukę
  w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi w dokumentacji przebiegu nauczania należy zastąpić oceny ucznia podane w skali MEN na skalę punktową obowiązującą w tutejszym gimnazjum według wzoru:

 

Oznaczenia cyfrowe

Ilość punktów

1

15

1+

30

2-

31

2

40

2+

50

3-

51

3

57

3+

63

4-

64

4

70

4+

76

5-

77

5

83

5+

89

6-

90

6

100

 

 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

 2. Oceny wyrażane w punktach są ocenami cząstkowymi, określającymi poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania.

 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

 4. Nauczyciel, ustalając stopień szkolny lub wystawiając punkty, powinien go – na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) – krótko uzasadnić.

 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły do końca danego roku szkolnego.

 6. Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust.5.

 7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
  z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi i uwzględniają ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 8. Podstawą do wystawiania oceny śródrocznej są przynajmniej trzy oceny cząstkowe wyrażone w punktach, w tym co najmniej jedna ze sprawdzianu pisemnego. Ocena śródroczna jest ustalona jako średnia punktów cząstkowych.

 9. Rok szkolny podzielony jest na dwie części zwane semestrami. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala dyrektor w kalendarzu roku szkolnego, a drugi semestr kończy się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, powinien zaliczyć materiał przewidziany na dany semestr. Sposób i termin zaliczenia ustala nauczyciel, który zobowiązany jest do zapoznania uczniów

z zakresem materiału wymaganym do zaliczenia semestru.

 1. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 2. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej o jeden stopień niż przewidywana. W takim przypadku uczeń składa w terminie do siedmiu dni (od poinformowania
  o przewidywanych ocenach) pisemną prośbę do wychowawcy klasy.

 3. Nauczyciel w terminie do siedmiu dni przekazuje uczniowi zakres materiału na wyższą ocenę i ustala termin sprawdzianu z danego przedmiotu.

 4. Uzyskana ze sprawdzianu ocena jest jednocześnie oceną roczną z danego przedmiotu. W przypadku uzyskania oceny niższej niż przewidywana, ocena zostaje bez zmian.

 5. W przypadku nieobecności wychowawcy o przewidywanej ocenie informuje nauczyciel danego przedmiotu.

 6. Rodzice uczniów mają prawo do uzyskania informacji o bieżących
  i okresowych wynikach w nauce ich dzieci.

 7. Nauczyciele przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru, w terminie określonym przez dyrektora gimnazjum, stopnie z przedmiotów oraz oceny zachowania.

 8. Ocena roczna z danego przedmiotu uwzględnia wiadomości i umiejętności ucznia z całego roku szkolnego i jest ustalona jako średnia punktów uzyskanych w wyniku klasyfikacji.

 9. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa
  w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz w Rozporządzeniu MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się zgodnie
  z w/w rozporządzeniem MEN w stopniach według następującej skali:

 

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 

 

§49

Zachowanie

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyraża opinie szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.

 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności.

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt 64 punktów. Kredyt jest równoważny ocenie dobrej. Od ucznia zależy nota końcowa, może bardziej świadomie kierować swoim postepowaniem.

 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu punktów zachowania ucznia wpisanych w zeszycie uwag i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej według skali:

 

Ocena zachowania wg MEN

Ilość punktów

wzorowe

90-100

bardzo dobre

77-89

dobre

64-76

poprawne

51-63

nieodpowiednie

31-50

naganne

1-30

 

 1. Ocena roczna zachowania jest średnią ocen z obu semestrów.

 2. W sytuacji, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej uzyska więcej niż 100 punktów, otrzymuje ocenę wzorową. Jeśli uzyskana liczba punktów będzie ujemna lub równa zero, uczeń otrzyma ocenę naganną.

 3. Wewnątrzszkolne kryteria ocen zachowania:

 4.  

  1. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za:

L.p.

Kryteria

Punkty

Częstotliwość oceny

 1. 1.

Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, ekologicznych, zawodach sportowych i kampaniach społecznych z podziałem na szczeble

 

 

 1. szkolne

  1. udział

 

+5

 

każdorazowo

  1. miejsce 1-3

+10

 1. gminne, powiatowe, rejonowe

 1. udział

 

+5

 

 

każdorazowo

 1. wyróżnienie

+10

 1. miejsce 1-3

+20

 1. wojewódzkie, ogólnopolskie

  1. udział

 

+10

 

 

każdorazowo

  1. wyróżnienie

+15

  1. miejsce 1-3

+25

 

Konkursy ogólnopolskie przedmiotowe (olimpiady)

 1. udział

 

+15

 

 

każdorazowo

 1. wyróżnienie

+25

 1. miejsce 1-3

+35

,,

Organizacja imprez szkolnych

 1. pomoc

 

+5

 

każdorazowo

 1. udział

+10

 

Reprezentowanie szkoły podczas imprez kulturalnych itp.

 

+15

 

każdorazowo

 

Aktywny udział w pracy:

 1. samorządu szkolnego,

 

+20

 

na koniec semestru

 1. samorządu klasowego,

+10

  1. pocztu sztandarowego.

+20

 

Aktywny udział w pracach na rzecz świetlicy:

  1. przynoszenie materiałów,

 

+5

 

każdorazowo

  1. wykonywanie prac.

+10

 

Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły: gazetki, LOP, koła zainteresowań itp.

 

+15

koniec semestru

 

Podejmowanie różnorodnej działalności w czasie wolnym od zajęć (np. wolontariat, PTSM)

 

+20

koniec semestru

 

Kreatywność ( np. wnoszenie własnych pomysłów w poprawę życia szkoły i klasy)

 

+10

 

każdorazowo

 

Wysoka kultura osobista (właściwa postawa wobec rówieśników i dorosłych, żadnych punktów ujemnych)

 

 

+10

 

koniec semestru

 

Pomoc koleżeńska

 

+5

koniec semestru

 

Systematyczna dbałość o klasę, pracownię, otoczenie szkoły.

 

+10

koniec semestru

 

Frekwencja na zajęciach od 90%-100%

+20

koniec semestru

 

  1. Uczeń otrzymuje punkty ujemne za:

L.p.

Kryteria

Punkty

Częstotliwość oceny

 

Opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć, przerw oraz oczekiwania na odwóz.

 

-5

 

każdorazowo

 

Ucieczka z zajęć lekcyjnych.

-10

za każdą godzinę lekcyjną

 

Wagary (liczba punktów pomnożona przez ilość lekcji w danym dniu).

 

-10

 

każdorazowo

 

Brak usprawiedliwienia absencji
w wyznaczonym terminie.

 

-5

za każdy dzień nieusprawiedliwiony

 

Spóźnienie na zajęcia.

-5

każdorazowo

 

Niewypełnienie obowiązków dyżurnego klasowego oraz polecenia nauczyciela.

 

-5

 

każdorazowo

 

Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów lub innych osób oraz podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych i innych

 

 

-20

 

 

każdorazowo

 

Przeszkadzanie podczas lekcji.

-5

każdorazowo

 

Nieodpowiedni strój podczas uroczystości szkolnych.

 

-10

 

każdorazowo

 

Niewłaściwy strój szkolny, stosowanie makijażu na zajęciach lekcyjnych, malowanie paznokci na kolorowo, zakładanie biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu.

 

 

-10

 

 

każdorazowo

 

Nieszanowanie, niszczenie cudzej własności.

-20

każdorazowo

 

Zaśmiecanie otoczenia.

-5

każdorazowo

 

Brak obuwia na zmianę/ niezmienianie obuwia.

-5

każdorazowo

 

Fałszowanie dokumentów.

-30

każdorazowo

 

Kłamstwo.

-20

każdorazowo

 

Ściąganie podczas sprawdzianów.

-10

każdorazowo

 

Agresja fizyczna, psychiczna, przemoc rówieśnicza, bójki i zachowania zagrażające zdrowiu i życiu (udział i obserwacja).

 

-40

 

każdorazowo

 

Żucie gumy podczas lekcji.

-5

każdorazowo

 

Używanie wulgarnych słów, gestów.

-20

każdorazowo

 

Kradzież, wymuszanie pieniędzy.

-40

każdorazowo

 

Palenie papierosów w szkole i poza nią.

-30

każdorazowo

 

Picie alkoholu, posiadanie lub zażywanie narkotyków w szkole i poza nią.

 

-50

 

każdorazowo

 

Używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń komunikacyjnych (elektronicznych) na terenie szkoły.

-10

każdorazowo

 

 1. Przewinienia typu bójki, wagary, kradzieże, uleganie nałogom wykluczają uzyskanie oceny wzorowej zachowania. Uczeń, który otrzymał więcej niż 20 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej.

 2. Uwagi decydujące o punktach dodatnich i ujemnych wpisują wyłącznie nauczyciele lub dyrekcja szkoły do umieszczonego w dzienniku lekcyjnym zeszytu uwag. Wpis powinien być opatrzony datą, nazwą kryterium, liczba punktów ze znakiem „+”, „-’’

i podpisem nauczyciela.

 1. Decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli oraz po zliczeniu punktów cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru.

 2. Wychowawca przy tej decyzji może uwzględnić:

 1. opinię zespołu klasowego,

 2. opinię innych nauczycieli,

 3. opinię osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia,

 4. wybitne osiągnięcia ucznia np. w konkursach przedmiotowych.

 1. Wychowawca ma możliwość podniesienia oceny nagannej na nieodpowiednią po każdym semestrze w sytuacji, gdy uczeń nie wszedł w konflikt z prawem (bójki, alkohol, narkotyki, kradzież).

 2. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z kryteriami ocen zachowania:

 1. uczniów - na pierwszej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym,

 2. rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych
i odwrotnie.

16. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razyz rzędu ustalono naganna ocenę klasyfikacyjną zachowania.

17. Uczeń gimnazjum uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, co znajduje odzwierciedlenie w kryteriach oceniania zachowania ucznia:

 1. za wykazywanie się dużą samodzielnością i kreatywnością we wszystkich etapach realizacji projektu uczeń otrzymuje +40 punktów,

 2. za wypełnianie obowiązków w trakcie realizacji projektu, ale bez zbytniego zaangażowania uczeń otrzymuje +20 punktów,

 3. za brak udziału w projekcie uczeń otrzymuje 0 punktów.

18. Uczeń, który nie wziął udziału w realizacji projektu edukacyjnego, nie może otrzymać w wyniku klasyfikacji końcowej zachowania oceny wzorowej.

 

§50

Projekt gimnazjalny

 

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym
  na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
  i obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;

 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

 3. wykonanie zaplanowanych działań;

 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 3. Informacje o udziale w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 4. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
  w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 5. W przypadku, o którym mowa w ust.8, na świadectwie ukończenia gimnazjum
  w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§51

Procedura odwoławcza od oceny

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
  do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczna ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych,

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów
  (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2. pkt 1, przeprowadza się nie później niż
  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 2. W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin,

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

 2. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  w danej klasie,

 3. wychowawca klasy,

 4. pedagog, psycholog,

 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 6. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 2. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
  z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę.

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wyniki głosowania,

 4. ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 2. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§52

Promocja uczniów

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię,
  do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 3. Uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania jest promowany z wyróżnieniem i otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

 4. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał
  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 5. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeśli uzyska ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązujących w cyklu trzyletnim średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

 6. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 7. Uczeń, który otrzymał 3 lub więcej ocen niedostatecznych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 8. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§53

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak podstaw do ustalenia oceny z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

 2. Na wniosek Uczeń niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą rady pedagogicznej.

 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.5 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 3. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 7. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom poszczególnych ocen.

 8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 9. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli był to egzamin roczny – nie otrzymuje promocji oraz nie ma prawa do egzaminu poprawkowego.

 10. W przypadku niesklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 11. Uczeń nieklasyfikowany za I semestr zalicza materiał programowy na takich samych zasadach jak uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną.

 

§54

Egzamin poprawkowy

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
  z tych zajęć.

 2. Nauczyciel uczący przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy, jest zobowiązany do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
  o zakresie materiału obowiązującego na egzaminie. Fakt otrzymania tej informacji powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem rodzica.

 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 4. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia. Jego termin ustala dyrektor i podaje go do wiadomości wychowawcy. Wychowawca informuje na piśmie ucznia i rodziców o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego. Rodzic potwierdza przyjęcie informacji własnoręcznym podpisem.

 5. Sposób powoływania Komisji Egzaminacyjnej, jej skład oraz niezbędną dokumentację egzaminu poprawkowego określa Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r.
  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły nie później niż do końca danego roku szkolnego.

 

§55

Egzaminy gimnazjalne

 

   1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej gimnazjum, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego reguluje RozporządzenieMEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

 

§56

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić
  do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy,
  z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym, że:

- w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

 1. Opinię, o której mowa w ust.1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 2. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 3. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 4. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

 5. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 6. Uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

 7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w §55 ust. 6.

 8. Uczniowie, o których mowa w ust. 10 mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

§57

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

 3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w dodatkowym jego terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 5. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

 6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

 7. Na wniosek ucznia rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 

 

 1. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczeń otrzymuje wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

 

 

§58

 

 1. Uwagi i propozycje zmian do zasad wewnątrzszkolnego oceniania mogą wnosić
  na piśmie do dyrektora gimnazjum nauczyciele, samorząd uczniowski, rada rodziców.

 2. Wniesione uwagi i propozycje zmian do zasad wewnątrzszkolnego oceniania rozpatruje i podejmuje decyzję rada pedagogiczna.

 

§59

Do spraw dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, które nie zostały omówione w niniejszych zasadach wewnątrzszkolnego oceniania w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi mają zastosowanie przepisy zawarte w oraz przepisy zawarte
w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§60

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 4. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna.

 5. Jeśli zakres zmian jest obszerny, dyrektor opracowuje i wprowadza zarządzeniem tekst jednolity statutu.

 6. Statut jest dostępny do wglądu dla nauczycieli, uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej.

 

 

 

 

Statut w jednolitym brzmieniu wchodzi w życie dnia…………………………………….

 1.  

 2.  

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )