Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum

im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

 

I. Zasady ogólne

 

1. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie § 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 83 poz. 562) z późniejszymi zmianami.

2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

3. Projekt może być realizowany w dowolnej klasie, z wyłączeniem pierwszego i ostatniego semestru nauki w cyklu 3-letnim.

4. Uczniowie mogą realizować projekt w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących od 3 do 6 uczniów.

5. Podział na zespoły projektowe może nastąpić:

 1. losowo

 2. poprzez samodzielny wybór uczniów

 3. poprzez wybór nauczyciela

6. Uczeń może realizować więcej niż jeden projekt. W takim przypadku do 30 maja w ostatnim roku nauki uczeń przekazuje wychowawcy informację, który projekt będzie wpisany na świadectwie ucznia.

7. Czas trwania projektu nie może być krótszy niż trzy tygodnie i dłuższy niż trzy miesiące.

8. W wyjątkowych sytuacjach opiekun może zadecydować o przedłużeniu czasu realizowania projektu informując o tym dyrektora.

9. Opiekunami projektów mogą być nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, bibliotekarz, wychowawca świetlicy.

10. Nauczyciel, który realizuje projekt przedstawia dyrektorowi jego temat wraz z dokumentacją (cele, opis problematyki, propozycje wymaganej dokumentacji, kryteria oceny).

11. Projekt edukacyjny może:

a) dotyczyć treści nauczania określonych na podstawie programowej przedmiotu

b) wykraczać poza te treści

c) mieć charakter międzyprzedmiotowy.

 

II. Zadania opiekuna projektu

 

 

Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

1. Wskazanie tematów projektów uwzględniając zainteresowania uczniów i ich propozycje.

2. Określenie celów, etapów realizacji i terminów dotyczących realizacji projektu.

3. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.

4. Organizowanie konsultacji dla uczniów.

5. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu.

6. Informowanie wychowawcy klasy o przebiegu pracy uczniów.

7. Przekazanie wychowawcy informacji dotyczącej oceny zachowania uczniów za udział w projekcie (zbiorcza karta oceny).

III . Zadania wychowawcy

 

Wychowawcza klasy odpowiedzialny jest w szczególności za:

 

1. Poinformowanie uczniów (na godzinie do dyspozycji wychowawczy klasy) i ich rodziców (na pierwszym zebraniu) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

2. Prowadzenie działań związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów, a w szczególności dotyczących:

 1. wyboru tematu przez wszystkich uczniów

 2. monitorowania udziału uczniów w projekcie poprzez kontakt z opiekunem

 3. przekazywania rodzicom informacji na temat wywiązywania się przez uczniów ze swoich zadań projektowych

 4. komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceny zachowania uczniów.

 

IV. Kompetencje dyrektora

 

Dyrektor szkoły:

1. Jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2. Określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzaniem.

3. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

4. Może powołać szkolnego koordynatora projektów.

5. Zatwierdza i ogłasza listę tematów projektów.

6. Może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu na umotywowany wniosek rodzina/prawnego opiekuna.

7. W wyjątkowych sytuacjach może zwolnić ucznia z realizacji projektu bez wniosku rodzica/prawnego opiekuna.

 

V. Dokumentacja projektu

 

1. Dokumentacja projektu zawiera przede wszystkim:

 1. Kartę projektu (wzór nr 1)

 2. Kartę zbiorczą z wykazem przyznanych każdemu uczniowi punktów z zachowania (wzór nr 2)

 3. Inną dokumentację, jeśli opiekun uzna ją za konieczną (np. instrukcja dla zespołów projektowych, kontrakt opiekuna z uczniami)

2. Za prawidłowe wypełnienie dokumentacji projektu odpowiada opiekun.

3. Nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu realizacji projektu opiekun przekazuje wypełnioną dokumentację dyrektorowi.

4. Dokumentacja projektu przechowywana jest do końca nauki uczniów, którzy go realizowali.

 

 

Wzór nr 1

 

 

Karta projektu

 

Temat projektu:

Klasa/y ;

Rok szkolny:

Czas realizacji :

Opiekun projektu:

 

 1. Zespół/ zespoły zadaniowe

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Podpis ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konsultacje z opiekunem lub innymi nauczycielami

Termin

Temat / czego dotyczyła konsultacja

Nazwiska uczniów obecnych na konsultacji

Podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Prezentacja efektów projektu

Termin

 

Miejsce

 

Forma

 

Odbiorcy

 

 

 

 

Wzór nr 2

 

Zbiorcza karta punktów z zachowania za udział w projekcie edukacyjnym

 

Teamat projektu:

Klasa/y:

Rok szkolny:

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Liczba punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis opiekuna projektu

 

 

 

 

 

 

Wzór nr 3

 

Pieczęć szkoły

 

 

 

Informacja o udziale w realizacji projektu edukacyjnego 1

 

Imię i nazawisko ucznia ………………………………………………………… … klasa …………

 

 1. W roku szkolnym ……………………………………. brał/ brała udział w realizacji

projektu edukacyjnego : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 2

 1. Zwolniony / - a z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego decyzja dyrektora szkoły

z dnia …………………………………………….. 3

 

 

 

 

………………………………… ……………………………………………………….

Data Podpis opiekuna projektu

 

 

 

wypełnić pismem odręcznym lub komputerowo

wypełnić , jeśli uczeń brał udział w realizacji projektu

wypełnić , jeśli uczeń został zwolniony z realizacji projektu

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )