Procedura podziału uczniów na grupy na lekcjach języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum

im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

 

 1. Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach międzyoddziałowych (klasy a- b, c – d).

 2. Grupy dobierane są w taki sposób, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom znajomości języka angielskiego.

 3. W klasie I przydział uczniów do grup następuje na podstawie testu kompetencji przeprowadzanego
  w pierwszym lub drugim tygodniu września.

 4. Test sprawdza umiejętności językowe, znajomość słownictwa i poprawne stosowanie konstrukcji gramatycznych.

 5. Test jest oceniany, lecz nie ma wpływu na ocenę semestralną.

 6. W miarę możliwości grupy są równoliczne, a liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 24.

 7. Pod koniec każdego roku szkolnego (maj/ czerwiec) nauczyciele dokonują ewentualnych zmian w grupach na podstawie wyników nauczania.

 8. Nowy podział na grupy obowiązuje od następnego roku szkolnego.

 9. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest zmiana grupy po klasyfikacji śródrocznej. W takiej sytuacji nauczyciel musi uzgodnić to z dyrektorem szkoły, uzasadniając propozycję zmiany.

 10. Jeśli w grupie są jeszcze wolne miejsca, do grupy bardziej zaawansowanej nauczyciel może przydzielić również uczniów słabszych, ale rokujących poprawę i wyrażających chęć nauki w grupie bardziej zaawansowanej.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )