zasady rekrutacji

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

1.    Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie należący do obwodu szkolnego .  

2.    Do gimnazjum mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu gimnazjum za zgodą dyrektora gimnazjum. Uczeń spoza obwodu powinien spełniać następujące warunki: mieć średnią ocen 3,75 lub więcej oraz przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.

3.     W takim przypadku rodzice zwracają się z pisemną prośbą do dyrektora gimnazjum , który może przyjąć ucznia , jeżeli są wolne miejsca w danej klasie.                                                                          

4.     Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli 6–letnią szkołę podstawową i legitymują się świadectwem jej ukończenia.

5.      Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia przez ucznia trzeciej klasy gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym uczeń kończy 18 lat.

6.     Uprawnienia i zadania gimnazjum dotyczące realizacji obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy..

7.     Listy uczniów klas pierwszych sporządzane są przez dyrektora gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i nie są przeniesieniem składów osobowych ze szkoły podstawowej .

8.     Listy, o których mowa w ust. 7 wraz z informacją o wychowawcy klasy są ogłaszane nie później niż w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )